Föreningen

  Föreningen registrerades 1977-03-09 av Länsstyrelsen i Stockholms län med de stadgar som antogs vid sammanträde 1976-12-20. 

  Samfällighetsföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen i gemensamhetsanläggningen beträffande skötsel och underhåll av de ingående beståndsdelarna.

   

  Nästa styrelsemöte

  Mötesplan 2018

  Mötesplan 2018  Show/Download

  Anläggningsarbeten

  previous arrow
  next arrow
  Slider

  De sex stycken gångbrotrapporna utmed Hagalundsgatan har samtliga trappornas sidostycken fått en uppfräschning under sommaren 2016 med betongfärg. 

  previous arrow
  next arrow
  Slider
   

  Ett större antal skador "potthål" utmed kvartersvägen i kv Nordan 18-25 har lagats under försommaren 2016.

  previous arrow
  next arrow
  Slider

  Samfälligheten har under sommaren 2016 målat om loftgången utmed centrumbyggnaden i Hagalunds centrum. Arbetet har bland annat omfattat takkonstruktion front, undersida, pelare, takplåt undersida, loftgångsräcken och stuprör.

  previous arrow
  next arrow
  Slider

  Samtliga papperskorgar inom samfällightens ansvarsområde har under sommaren 2016 byts ut mot en ny typ av papperskorg som vi hoppas skall stävja missbruket med att lägga hushållsoppor i papperskorgar. Hundägare kommer inte längre att ge sina hanhundar möjlighet att "revirkissa" på papperskorgarna.

  Samfällighet

  Ägande

  Till skillnad från fastigheter, som ägs av antingen juridiska eller fysiska personer, så ägs samfälligheter av de fastigheter som har del i samfälligheten. Storleken av andelen bestäms vanligtvis vid bildandet av samfälligheten. Andelen utgör en integrerad del av delägarfastigheten och följer med fastigheten vid försäljning eller annan ägaröverlåtelse. Ägarna till de fastigheter som ingår i samfälligheten har ett obegränsat och solidariskt ekonomiskt ansvar för samfällighetens verksamhet.

  Delägarförvaltning

  Vid delägarförvaltning beslutar delägarna gemensamt. Kan delägarna inte enas om en viss förvaltningsåtgärd, ska lantmäterimyndigheten hålla sammanträde med delägarna för att avgöra frågan. Ett alternativ är att föreningsförvaltning anordnas. Vid sammanträdet har varje delägare en röst oavsett hur många delägarfastigheter han äger. I fråga som har ekonomisk betydelse skall delägarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om delägare begär det. Beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen. 

  Föreningsförvaltning

  En samfällighetsförening bildas genom att delägarna i samfälligheten vid ett sammanträde antar stadgar och utser styrelse. En samfällighetsförening ska registreras hos den statliga lantmäterimyndigheten. Så snart föreningen registrerats blir den juridisk person. Medlemmarnas rätt att delta i föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämma.

  Förvaltning

  En samfällighet förvaltas antingen direkt av delägarna, delägarförvaltning, eller av särskilt bildad samfällighetsförening, föreningsförvaltning.

  Samfällighet

  En samfällighet består av mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter. En gemensamhetsanläggning, eller anläggningssamfällighet, är enligt anläggningslagen bestående av anläggningar och rätt till utrymme som ägs gemensamt av flera fastigheter. 

  Medlemmar

  Brf Hagalunden

  BrfHagalunden 006

  Brf Hagalunden är den hittills yngsta bostadsrättsföreningen i Hagalund. Föreningen bildades 2010. De äger och förvaltar fastigheterna och byggnaderna.
  Läs mer 

  Brf HSB Blåkulla

  BrfBlakulla

  Brf HSB Blåkulla bildades 1983 och är därmed den äldsta bostadsrättsföreningen i Hagalund. Föreningen har två fastigheter med ett antal kontorslokaler som hyrs ut till företag. De äger och förvaltar fastigheterna och byggnaderna.
  Läs mer

  Brf Kyrkbacken

  Brf Kyrkbacken

  Bostadsrättsföreningen Kyrkbacken i Solna bildades hösten 2009 och omfattar 11 hus med sammanlagt 296 lägenheter. De äger och förvaltar fastigheterna och byggnaderna.
  Läs mer

  Rikshem Nordan

  Rikshem 01

  Rikshem är ett av Sveriges största privata bostadsbolag. Rikshem har ca 19 900 bostäder om sammanlagt 1 500 000 kvm i Sverige. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. De äger och förvaltar fastigheterna och byggnaderna i Hagalund.
  Läs mer

  Rikshem Solnanord

  Ommalning16 009

  Rikshem är ett av Sveriges största privata bostadsbolag. I Hagalunds centrum äger de butiksfastigheten Nordan 21 som består av två plan med butik och restaurang.

  Solna Stad

  Ankaret

  Solna Stad äger och förvaltar ett flertal fastigheter i  stadsdelen Hagalund i Solna.  Fastigheterna består av dels gatumark och även bebyggda med servicebyggnader och skola.
  Läs mer

  Solnabostäder

  Solnabostader 001

  Solnabostäder äger ca 3800 lägenheter och ca 200 lokaler i fastigheter runt om i Solna. Bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag och är ett dotterbolag till siftelsen Signalisten som ägs av Solna Stad.
  Läs mer


  Anläggningen

  Kvartersvägar

  Armatur 10

  Samfälligheten ansvarar för underhåll och skötsel av kvartersvägar inom Kv Nordan 18-25 och Kv Sunnan 14-20.
  Läs mer

  Gångbroar

  Gangbro 001

  Samfälligheten ansvarar för underhåll och skötsel av tre gångbroar, de som går över Hagalundsgatan i stadsdelen Hagalund i Solna Stad.
  Läs mer

  Loftgångar

  Loftgang 02

  Samfälligheten ansvarar för underhåll och skötsel av två stycken loftgångar. Den ena går i det övre centrumplanet mellan Hagalundsgatan 11 - 25. Den andra loftgången går i det övre planet av Sunnan skolan.
  Läs mer

  Trappor

  Trappa 001

  Samfällighten ansvarar för underhåll och skötsel av 6 stycken trappor i anslutning till de tre gångbroarna som förbinder kvarteren Nordan och Sunnan över Hagalundsgatan i stadsdelen Hagalund i Solna Stad.
  Läs mer 

  Belysning

  Armatur 14 

  Samfälligheten ansvarar för underhåll och skötsel av all slags belyningsarmaturer som finns på kvartersvägar, gångbroar, loftgångar.
  Läs mer 

  Hiss

  Hissentre 01

  Samfällighten ansvarar för underhåll av hiss, hisskorg, maskinutrustning och hisschakt till hiss i Hagalunds köpcentrum.
  Läs mer

  Skärmtak

  Skarmtak 01

  Samfälligheten ansvarar för underhåll av överbyggnaden mellan två byggnader i det övreplanet av Hagalunds köpcentrum.
  Läs mer

  Trappor_06.jpg

  Renovering av gångbrotrappor 2014

  Gångbro före renovering 2013

  Skarmtak_01.jpg

  Skärmtak Hagalunds Centrum

  Kvartersvägar, gångbroar,loftgångar

  Gångbro_ommålning_12.jpg

  Gångbro detaljer ommålade 2013

  Hissentre_01.jpg

  Hissentré gatuplan Hagalundsgatan

  © 2017 Hagalunds Samfällighet. All Rights Reserved. Designed and Webcontent by CBD IT, Anders Liljedahl